Rev.8 01/19

La direcció de MASOLIVER GROUP, amb la visió d’ocupar una posició de lideratge en el mercat de la fabricació i distribució de begudes espirituoses i en la distribució de productes alimentaris de marques reconegudes; compatibilitzant els nostres serveis amb la satisfacció dels clients, adopta com a estratègia de desenvolupament l’establiment, la implantació, el manteniment i la certificació d’un sistema de qualitat a MASOLIVER GROUP d’acord amb la norma ISO 9001:20015 i amb la norma IFS per a Beveland.

La direcció de MASOLIVER GROUP es compromet a millorar contínuament l’eficàcia en la gestió dels seus processos, de manera que el sistema de gestió de qualitat es fonamenta en el desenvolupament de les línies generals següents:

SEGURETAT

 • Planificar anualment les metes i els objectius orientats cap a la millora contínua en la qualitat dels nostres productes, processos i serveis al client.
 • Complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables en matèria de qualitat, així com amb les especificacions dels clients, la innocuïtat dels productes i dels processos i altres requisits subscrits per l’Organització.
 • Aconseguir la plena satisfacció dels clients i d’altres parts interessades, promovent la comunicació, participació i consulta amb els clients sobre la qualitat del servei.
 • Produir complint amb les obligacions marcades per les directrius APPCC basades en el Codex Alimentarius, en els preceptes de la normativa IFS i en la normativa UNO-EN ISO 9001:2015, així com les seves voluntats; complint en tot moment amb la legislació vigent tant en termes alimentaris com ambientals i personals.
 • Realitzar les accions preventives i correctives necessàries destinant els mitjans necessaris per garantir un producte sanitàriament segur adquirint un compromís de millora contínua del sistema de qualitat.
 • Fomentar la formació contínua i la capacitació dels treballadors de MASOLIVER GROUP en les matèries exigides reglamentàriament i en matèria de gestió de la qualitat promovent la seva conscienciació i implicació en la millora contínua de les seves activitats.
 • L’empresa es compromet a seguir els requisits bàsics de treball ètic:
  • Tot ésser humà posseeix un valor únic, el que justifica la consideració moral cap a cada persona sense discriminacions injustes basades en diferències de sexe, edat, incapacitat, color, raça, religió, llengua, creences polítiques o orientació sexual.
  • Cada individu té dret a l’autorealització, en la mesura que no interfereixi amb el mateix dret dels altres, i té l’obligació de contribuir al benestar de la societat.
 • Mantenir unes instal·lacions adequades per facilitar les pràctiques correctes de manipulació i higiene, així com per fer-ne el seguiment necessari per assegurar un producte higiènicament segur.

MEDI AMBIENT

 • Complir amb la legislació i reglamentació mediambiental vigent i amb aquells compromisos que l’organització subscrigui, procurant estar per davant de les normes establertes en la mesura del possible.
 • Fer una utilització sostenible dels recursos naturals, fomentant l’ús eficient de l’energia, l’ús racional de l’aigua i de les matèries primeres i promovent les pràctiques de reciclatge.
 • Gestionar i tractar els residus i les emissions de la manera més respectuosa amb el medi ambient i minimitzar-ne la generació en les nostres operacions.
 • Avaluar els aspectes mediambientals derivats de les nostres activitats i productes, presents i futurs, realitzant-ne un seguiment amb l’objectiu de prevenir o minimitzar-ne l’efecte.

Amb el propòsit de garantir que la Política del sistema de gestió de qualitat de MASOLIVER GROUP sigui adequada en tot moment, la direcció en realitzarà revisions periòdiques.
La Política de qualitat, seguretat alimentària i medi ambient s’ha comunicat a tots els nivells de l’organització, incloent a aquelles persones que treballen en nom del GRUP MASOLIVER.

Direcció General
Begudà (Sant Joan les Fonts) Girona